Mensen die nu in de gevangenis zitten, komen allemaal een keer weer vrij. Maar wat kunnen wij eraan doen om hen dan een goede buurman/vrouw te laten zijn? En om zelf een goede buurman/vrouw van hen te zijn?

Stichting THR draagt haar eigen steentje bij om de samenleving (dat zijn wij allemaal) veiliger te maken door samen meer verantwoordelijkheid te gaan dragen.

Stichting THR geeft die aandacht via gerichte financiële ondersteuning. De ontvanger weet dat het vanuit een achterban komt die gelooft dat mensen een tweede kans verdienen. Die vindt dat de samenleving minder toeschouwer en meer betrokken moet zijn bij het strafrecht. Daar worden wij allen beter en veiliger van.

De geschiedenis

Dominee Hens Ter Haar Romeny (overleden in 2000) is tot zijn emeritaat in 1978 werkzaam geweest als gevangenispredikant in Utrecht. Uit zijn maatschappelijke en pastorale inzet voor (ex-) gedetineerden is een Fonds Nazorg voortgekomen. Dit werd in 1989 omgedoopt tot Stichting ds. H. J. ter Haar Romeny Fonds met een bestuur bestaande uit betrokkenen bij het justitiepastoraat en reclassering. De Stichting betrekt haar middelen uit particuliere giften, kerkcollectes en fondsen. Vanaf 2017 dragen wij de naam Stichting ds. H.J. ter Haar Romeny (zonder 'fonds').

De doelgroep

Ieder die gedetineerd is, of is geweest en die woonachtig is in het arrondissement van de Rechtbank Midden-Nederland.

Bestuursleden

Marleen ter Haar Romeny (Voorzitter)

Overige leden

Hester Jansen - Hagedoorn (Secretaris)

Bas ter Haar Romeny (Penningmeester)

Tiny Scheurwater

Janine Mutsaerts

Yolande Hendriks

 

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja

Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee

 

Privacy

De THR Stichting valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De stichting gaat bewust en zorgvuldig om met persoonsgegevens en de privacy van de betrokkenen. Daarom houdt de stichting zich aan de geldende privacy regelgeving.

De volledige privacyverklaring kunt u opvragen via e-mail info@stichtingthr.nl

Downloads

Jaarverslag 2022 Stichting THR
Jaarrekening 2022 Stichting THR
Beleidsplan 2021-2023
Aanvraagformulier Stichting THR

Contact

E-mailadres: info@stichtingthr.nl voor algemene vragen
of aanvragen@stichtingthr.nl voor het indienen van een aanvraag of vragen daarover

Post- en bezoekadres: Rijnsburgstraat 28, 1059 AW Amsterdam

IBAN: NL75 INGB 0671 3255 82

KvK: 41183949

Wie kan de aanvraag doen

Een persoon of instantie, die de (ex-)gedetineerde begeleidt, zoals de reclassering, het maatschappelijk werk, ‘begeleid wonen’ of organisaties die zich bezighouden met arbeidstoeleiding.

Uit de aanvraag moet blijken dat het een noodzakelijke uitgave betreft, die niet door uitkeringsinstanties wordt vergoed. We zijn een klein fonds dus de aanvrager moet denken aan bijdragen voor bijvoorbeeld een fiets, kleding, openbaar vervoer of tandverzorging.

Hoe aan te vragen

Door een schriftelijk gemotiveerd verzoek, waarin duidelijk de financiële situatie van de persoon voor wie de aanvraag geldt wordt uiteengezet, zo mogelijk met bewijsstukken. Ook moet uit de aanvraag duidelijk worden dat het een bijdrage betreft voor iemand die gedetineerd zit of heeft gezeten.

Volledig ingevulde aanvraagformulieren of vragen over de aanvraag kunnen gestuurd worden naar aanvragen@stichtingthr.nl.

Hoe gaat het verder

Na een positieve beslissing op de aanvraag, wordt het bedrag via de aanvrager aan betrokkene uitbetaald. De betaling volgt zo snel mogelijk na toekenning.
Let op: wij verzoeken de aanvragende instantie om bonnen van aangeschafte zaken 18 maanden te bewaren ter verantwoording.

Stichting ds. H.J. ter Haar Romeny

RSIN / fiscaal nummer: 007790582

ANBI-status: Ja